Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na zebraniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej nie wymaga formy aktu notarialnego.