Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Czy pracodawca może nie wydać pracownikowi świadectwa pracy?

31 03 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracosawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świdectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.” Należy podkreślić, że pracodawca powinien bezwzględnie wydać…

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

24 03 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków został wprowadzony do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z 2004 roku. Warto wspomnieć, ze w toku prac nad projektem ustawy pojawił się pomysł wprowadzenia tego ustroju jako ustroju ustawowego, jak np. w Niemczech (Zugewinngemeinschaft ). Ostatecznie zrezygnowano jednak z…

Zarządzenie przedsiębiorstwem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków

14 03 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z art. 36 § 3 k.r.o. „Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.” Powyższy przepis został wprowadzony wraz z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z…

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

07 03 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Podział majątku wspólnego po rozwodzie Byli małżonkowie po uprawomocnieniu się  wyroku rozwodowego powinni rozważyć, czy i w jaki sposób będą dzielić zgromadzony wspólnie majątek. W celu dokonania takiego podziału, należy w pierwszej kolejności ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co natomiast stanowi majątek…

Czy możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości w trakcie postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności?

21 02 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W trakcie trwania postępowania o dział spadku oraz zniesienie współwłasności, każdy z uczestników postępowania może wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zgodnie z uchwałą Pełnego Składu Izby Cywilnej z dnia 15 grudnia 1969 r. III CZP 12/69 Sąd Najwyższy uznał, że…

Czy o powołaniu zarządu decyduje wpis do KRS?

10 02 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W obrocie prawnym często można spotkać się z poglądem, że dla uprawnienia do reprezentacji spółki kapitałowej decydujący jest wpis osoby do KRS. Często banki, firmy telekomunikacyjne itp. odmawiają prawa do reprezentowania spółki osobom wprawdzie do zarządu powołanym, ale jeszcze niefigurującym w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Takie…

Użytkowanie wieczyste

24 01 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., w sprawie o sygn. III CZP 81/13: „​Użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst:…

Umowa darowizny na wypadek śmierci

08 01 2014 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. III CZP 79/13: ​”Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”