Deutsch English Polski Русский

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz innych ustawach związanych m.in. ze świadczeniem 500 +.

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz innych ustawach związanych m.in. ze świadczeniem 500 +.

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 19 08 2016

20 sierpnia 2016 roku wejdą w życie zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegnie przede wszystkim art. 135 § 3 k.r.o.

Obecnie obowiązujący przepis art. 135 § 3 k.r.o. opiera się na założeniu, że świadczenia stanowiące pomoc materialną ze strony państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie powinny być traktowane w ten sam sposób jak dochody z majątku dziecka, mogące pokryć koszty jego utrzymania i wychowania, a w efekcie nie powinny uchylać ani nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego.. W przeciwnym wypadku mogłoby to prowadzić do zwolnienia rodziców zobowiązanych do alimentacji od obowiązku utrzymania uprawnionych dzieci nie mogących utrzymać się samodzielnie i przerzucenia tego obowiązku na społeczeństwo.

Uchwalona zmiana założenie to rozciąga na inne świadczenia, które mają zbliżony charakter. W związku z tym Sąd zasądzając dziecku należne alimenty nie będzie brał pod uwagę poza już wymienionymi w art. 135 § 3 k.r.o., również świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, a  w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a nie tylko w rodzinie zastępczej, także świadczeń na nie przysługujących pobieranych przez podmioty tworzące ową pieczę zastępczą. Alimenty zostaną więc ustalone w takiej wysokości, w jakiej Sąd zasądziłby je gdyby tego rodzaju świadczenia nie były pobierane.  Oznacza to także, że otrzymanie np. świadczenia wychowawczego nie będzie uzasadniało roszczenia zobowiązanego o obniżenie wysokości alimentów.  Przyjmuje się bowiem, że celem wprowadzenia tego rodzaju świadczenia jest wsparcie ze strony Państwa pozwalające rodzinom zmniejszyć obciążenia finansowe związane z wychowaniem dzieci, ale nie należy zakładać, że Państwo przejmuje na siebie obowiązek zastępowania rodzica w wypełnianiu jego obowiązku alimentacyjnego. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci mówi bowiem wyłącznie o „częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka”.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku wprowadzono również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, dodając w art. 890 § 11 wprowadzający zasadę, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków wymienionych wyżej.

W konsekwencji wyłączenia spod zajęcia kwot pochodzących m.in. ze świadczenia 500 + i mu podobnych, niezbędna stała się również nowelizacja przepisów ustaw Prawo bankowe oraz o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ułatwieniem dla realizacji tych zmian jest jednocześnie wprowadzenie rachunków rodzinnych, bezpłatnych i dobrowolnych.