Deutsch English Polski Русский

Zmiana ustawy o własności lokali

Zmiana ustawy o własności lokali

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 15 09 2017

W dniu 11 września 2017 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) zmieniono ustawę o własności lokali z zakresie dotyczącym samodzielności lokali. Dodano przepis, z którego wynika, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie.

 

Dodatkowo wskazano, że odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne. Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z powyższym przepisem, sąd, znosząc współwłasność nieruchomości, nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, a ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.

 

W przypadku, gdyby doszło do ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia starosty stwierdzającego spełnienie wymagań stawianych przy samodzielnym lokalu mieszkalnym, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia może wnieść również właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta, starosta.

 

Powyższa regulacja może mieć wpływ na procedurę wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu, ponieważ organ wydający zaświadczenie będzie musiał dokonać weryfikacji planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji o warunkach zabudowy), pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz pozwolenia na użytkowanie, co może wydłużyć terminy uzyskania stosownych zaświadczeń.