Deutsch English Polski Русский

Smartfon musi być odpowiednio przechowywany by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie

Smartfon musi być odpowiednio przechowywany by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 12 06 2016

Ubezpieczony smartfon musi być odpowiednio przechowywany, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jeżeli właściciel dopuści się niedbalstwa i włoży go do niezamykanej kieszeni spodni, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Chojnicach.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zakupił nowy smartfon o wartości 1599 zł, a następnie zawarł umowę ubezpieczenia wskazanego sprzętu na kwotę 1600 zł. Umowa obejmowała „przypadkowe uszkodzenie”. Rok po dokonaniu zakupu mężczyzna naprawiał samochód i zapominając o telefonie w kieszeni położył się pod samochodem w celu zdjęcia zderzaka. Telefon wyślizgnął się mu z kieszeni i wypadł na podłogę, czego mężczyzna nie zauważył. Cofając samochód mężczyzna zmiażdżył urządzenie, w związku z czym zgłosił szkodę ubezpieczycielowi.

Ubezpieczyciel nie uznał roszczenia i nie przyznał odszkodowania mężczyźnie. Sprawa trafiła więc do sądu. Sąd Rejonowy w Chojnicach początkowo uwzględnił powództwo i wydał nakaz zapłaty na kwotę 1599 zł na rzecz powoda. Ubezpieczyciel zgłosił jednak sprzeciw, w którym zwrócił uwagę na całokształt okoliczności w jakich doszło do uszkodzenia telefonu. Zdaniem ubezpieczyciela opisana sytuacja nie posiadała wbrew twierdzeniom powoda znamion „nieszczęśliwego wypadku” w rozumieniu „Warunków ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego”. Zgodnie bowiem ze wskazanymi warunkami jedynie „przypadkowe uszkodzenie czyli uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu, mogło stanowić podstawę odpowiedzialności”. W ocenie pozwanego zachowanie powoda nosiło znamiona „rażącego niedbalstwa”, a dodatkowo wysokość żądania jest nieuzasadniona, bowiem w czasie użytkowania urządzenie zmniejszyło swoją wartość.

Sąd analizując sprawę zbadał zapisy wymienionych przez pozwanego dokumentów i w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na to, że wytłumaczeniem dla żądań powoda nie może być stwierdzenie „że złożył on podpis pod umową, ale nie czytał jej treści”. Przechodząc natomiast do analizy treści warunków umowy Sąd wskazał, że za „nieszczęśliwy wypadek” uznać należy „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek którego uszkodzeniu uległ ubezpieczony sprzęt, który w chwili wypadku był użytkowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi”. Zdaniem Sądu analizowane zdarzenie nie kwalifikowało się do tej kategorii. Przechowywanie telefonu w luźnej kieszeni w czasie wykonywania pracy fizycznej związanej z nachyleniem się, czy wręcz położeniem pod samochodem świadczy w ocenie Sądu o rażącym niedbalstwie powoda. Wbrew twierdzeniom powoda takie zachowanie nie może być uznane za „standard w społeczeństwie”. Z uwagi na powyższe Sąd podzielił stanowisko pozwanego i oddalił powództwo.

huawei_p