Deutsch English Polski Русский

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących klauzuli wykonalności

Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących klauzuli wykonalności

Autor: kancelaria SPS w Aktualności 18 04 2014

W dniu 10 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 293), która nowelizuje przepisy dotyczące klauzuli wykonalności. Przedmiotowa zmiana jest m.in. konsekwencją zaistniałego problemu związanego z rozbieżnością w praktyce sądów w zakresie wydawania oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w związku z wydanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 roku (sygn. akt P 28/08). W powyższym wyroku Trybunał orzekł, iż § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., stanowiący o możliwości nadawania klauzuli wykonalności w przypadku niektórych tytułów egzekucyjnych bez wydawania oddzielnego postanowienia jest niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), z art. 354 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) i art. 18 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557), z art. 795 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji

Na podstawie powyższej nowelizacji został zmieniony m.in. przepis art. 783 § 1 k.p.c, który obecnie stanowi, iż „postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.”

Zmiany dotyczą również możliwości wydawania klauzuli wykonalności w tzw. formie uproszczonej, które na postawie art. 783 § 3 k.p.c. „jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie”, natomiast „na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności.”

Warto również zwrócić uwagę na dodanie nowego przepisu art. 7941 § 1 k.p.c., zgodnie z którym „postanowienie o klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.”

Przedmiotową nowelizację przepisów dotyczących klauzuli wykonalności należy zatem uznać za konieczną w zakresie systematyzacji tej instytucji oraz ujednolicenia praktyki sądowej związanej z jej wydawaniem.