Deutsch English Polski Русский

Aktualności

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

18 04 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W związku z uchwaleniem przez ustawodawcę ustaw z tzw. pakietu Konstytucji Biznesu, warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie znowelizowanych przepisów zostało rozłożone w czasie,…

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

13 03 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

            Zgodnie z art. 6 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może zezwolić na to, by oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika, z tym zastrzeżeniem, że powody niemożności uczynienia tego przez jednego z małżonków osobiście muszą być ważne….

Czym jest samowola budowlana?

22 02 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W pierwszej kolejności wymaga wskazać, że termin samowola budowlana nie ma definicji legalnej. W praktyce jednak, za samowolę budowlaną uznaje się budowanie lub wybudowanie obiektu budowlanego (chociażby jego części) bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Co do zasady,…

Przesłanki uprawniające do odstąpienia od umowy deweloperskiej

05 02 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Przepisami ustawy z dnia 19 września 2011 roku o ochronie paw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ustawodawca uregulował przesłanki uprawniające nabywcę i dewelopera do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Odstąpienie od umowy deweloperskiej stanowi zerwanie jej przez jedną ze stron umowy, powodujące ustanie wzajemnych obowiązków…

Powództwo o podwyższenie alimentów

15 01 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Stosunek alimentacyjny należy do zobowiązań prawnorodzinnych i zagadnienia z nim związane zostały uregulowane w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Występuje on wtedy, gdy spełnią się ustawowe przesłanki alimentacji. Stosunek alimentacyjny polega na tym, że w sytuacji niemożności pokrycia przez uprawnioną do otrzymywania alimentów osobę kosztów…

Procedura zmiany regulaminu pracy

05 01 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Najczęściej spotykanym aktem prawa zakładowego jest regulamin pracy. Zagadnienia związane z regulaminem pracy zostały uregulowane w rozdziale IV Kodeksu Pracy, w którym ustawodawca wskazał podmioty zobowiązane do wprowadzania przedmiotowego zakładowego aktu prawnego, podstawowe jego elementy, obowiązek uzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową, a…

Zmiana ustawy o własności lokali

15 09 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W dniu 11 września 2017 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) zmieniono ustawę o własności lokali z zakresie dotyczącym samodzielności lokali. Dodano przepis, z którego wynika, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu…

Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na zebraniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej nie wymaga formy aktu notarialnego.

04 01 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt I CSK 1047/14 Sąd  Najwyższy wskazał, że do udzielenia pełnomocnictwa do oddania głosu w imieniu właściciela lokalu na zebraniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej nie jest wymagana forma aktu notarialnego w przypadku, gdy właściciele podejmują uchwałę, dla której ustawa przewiduje…

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby po wielu latach

25 10 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku samochodowym może być dochodzone po długim czasie, a jego wysokość będzie zależała od rozmiaru krzywdy doznanej przez dziecko Powyższe twierdzenie wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2016 roku (sygn. akt I ACa 133/16). W…

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

05 10 2016 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Istotnych zmian dokonano w przepisach k.p.c. dotyczących postępowania egzekucyjnego. Wprowadzone zmiany modyfikują zakres czynności wykonywanych przez referendarza sądowego, a także kwestię doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokonywanych przez komornika.  Nowelizacją zostały objęte także przepisy o skardze na czynności komornika oraz grupa przepisów dotycząca zbiegu egzekucji…