Aktualności

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

18 04 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W związku z uchwaleniem przez ustawodawcę ustaw z tzw. pakietu Konstytucji Biznesu, warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie znowelizowanych przepisów zostało rozłożone w czasie,…

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

13 03 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

            Zgodnie z art. 6 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może zezwolić na to, by oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika, z tym zastrzeżeniem, że powody niemożności uczynienia tego przez jednego z małżonków osobiście muszą być ważne….

Czym jest samowola budowlana?

22 02 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W pierwszej kolejności wymaga wskazać, że termin samowola budowlana nie ma definicji legalnej. W praktyce jednak, za samowolę budowlaną uznaje się budowanie lub wybudowanie obiektu budowlanego (chociażby jego części) bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Co do zasady,…

Przesłanki uprawniające do odstąpienia od umowy deweloperskiej

05 02 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Przepisami ustawy z dnia 19 września 2011 roku o ochronie paw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ustawodawca uregulował przesłanki uprawniające nabywcę i dewelopera do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Odstąpienie od umowy deweloperskiej stanowi zerwanie jej przez jedną ze stron umowy, powodujące ustanie wzajemnych obowiązków…

Powództwo o podwyższenie alimentów

15 01 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Stosunek alimentacyjny należy do zobowiązań prawnorodzinnych i zagadnienia z nim związane zostały uregulowane w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Występuje on wtedy, gdy spełnią się ustawowe przesłanki alimentacji. Stosunek alimentacyjny polega na tym, że w sytuacji niemożności pokrycia przez uprawnioną do otrzymywania alimentów osobę kosztów…

Procedura zmiany regulaminu pracy

05 01 2018 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Najczęściej spotykanym aktem prawa zakładowego jest regulamin pracy. Zagadnienia związane z regulaminem pracy zostały uregulowane w rozdziale IV Kodeksu Pracy, w którym ustawodawca wskazał podmioty zobowiązane do wprowadzania przedmiotowego zakładowego aktu prawnego, podstawowe jego elementy, obowiązek uzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową, a…

Rekrutacja pracownika

02 10 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku zatrudni osobę z uzyskanym pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką rozpoczynającą aplikację w 2018 roku lub aplikanta I roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej.   Wymagania: doświadczenie w pracy w kancelarii radców…

Zmiana ustawy o własności lokali

15 09 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W dniu 11 września 2017 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) zmieniono ustawę o własności lokali z zakresie dotyczącym samodzielności lokali. Dodano przepis, z którego wynika, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu…

Nowa publikacja dotycząca konkubinatu

09 02 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

Informujemy, że ukazał się artykuł mec. Anny Stępień-Sporek oraz Margaret Ryznar pt. „Cohabitation: Social Changes vs. Protection of Vulnerable Party”, przygotowany na podstawie referatu wygłoszonego przez mec. Annę Stępień-Sporek podczas Międzynarodowej Konferencji Family Law and Family Justice in the 21st Century. Practice and Reform. Konferencja odbyła się na…

Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na zebraniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej nie wymaga formy aktu notarialnego.

04 01 2017 Autor kancelaria SPS in Aktualności

W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt I CSK 1047/14 Sąd  Najwyższy wskazał, że do udzielenia pełnomocnictwa do oddania głosu w imieniu właściciela lokalu na zebraniu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej nie jest wymagana forma aktu notarialnego w przypadku, gdy właściciele podejmują uchwałę, dla której ustawa przewiduje…